Wybór biegłego rewidenta
18 czerwca 2012
 07:36,

RB 29/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.06.2012r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Kancelaria Porad Finansowo Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach przy ul Floriana 15, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 1695 jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2012r.Emitent korzystał już wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego spółki za 2010 rok oraz przeglądu sprawozdania finansowego spółki za I półrocze 2011 roku.