Wybór Biegłego Rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.
19 stycznia 2011
 22:15,

RB 3/2011

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała Kancelarię Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej ELKOP S.A za 2010 rok.
Wybrany podmiot to Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek z siedzibą w Katowicach. Ww. podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów od 1990r., pod nr ewidencyjnym 1695.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie przeprowadzenia odpowiednio przeglądów i badań śródrocznych oraz rocznych, jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych .Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zawarta zostanie na czas wykonania przedmiotu umowy.