Wybór biegłego rewidenta.
15 lipca 2009
 23:39,

RB 33/2009

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259),

ELKOP SA informuje, że w dniu 14.07.2009 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy Grupa Gumułka-Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Matejki 4 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ELKOP SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za I półrocze 2009 r. oraz do badania jednostkowego sprawozdania finansowego ELKOP SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2009.

Spółka Grupa Gumułka-Audyt wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 1403.

Spółka korzystała z usług Grupa Gumułka-Audyt w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, półrocznych i rocznych . Spółkia wykonywała również badanie danych historycznych do prospektu emisyjnego .

Czas trwania umowy nie jest określony. termin zakończenia przegladu i badania zostanie ustanowiony w formie odzielnego dokumentu.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki.