Wprowadzenie PDA od obrotu giełdowego.
2 lipca 2008
 21:59,

RB 59/2008

ELKOP S.A. informuje, że na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 4 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawił:
1) wprowadzić z dniem 2 lipca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące prawa do akcji zwykłych na okaziciela spółki PRZESIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł ( jeden grosz) każda:
a) 1.287.832.000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLELKOP00070”,
b) 156.913.488 (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLELKOP00088”.