Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych serii B.
12 lipca 2007
 13:02,

RB 58/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwałę nr 499/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B emitenta.
Na podstawie § 38 ust.1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust.4 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawia:
1. Wprowadzić z dniem 16 lipca 2007 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 5.551.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B PE ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,29 zł każda, oznaczonych kodem PLELKOP00047,
2. Okreslić dzień pierwszego notowania praw do akcji na dzień 16 lipca 2007 roku,
3. Notować prawa do akcji emitenta w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą ELKOP-PDA i oznaczeniem EKPA.