Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmujący zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy
2 lutego 2024
 17:28,

Raport bieżący nr 2/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku informuje, że w dniu 02.02.2024 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ _Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1_ w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz przedstawienie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta następujących punktów:
1_ Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do
estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki;
2_ Powzięcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki;
3_ Powzięcie uchwały o wydzieleniu i wniesieniu aportem przedsiębiorstwa Spółki do spółki i objęciu
akcji w spółce;
4_ Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
5_ Powzięcie uchwały o upoważnieniu dla zarządu Spółki;

Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 2 lutego 2024 r. zawarł uzasadnienie swojego wniosku oraz wskazał, że przekaże informację o propozycji brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, Emitent wyjaśnia, że zwróci się do akcjonariusza o udostępnienie projektu Statutu i niezwłocznie przekaże go do wiadomości publicznej po jego wpływie do Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany w dniu 02.02.2024 r. wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem.
Zarząd ELKOP SE informuje, że mając na uwadze zakres wniosku Akcjonariusza oraz przedstawione w nim obszerne uzasadnienie a także bardzo szeroki i istotny zakres proponowanych działań niezwłocznie przystąpi do analizy proponowanych działań oraz przygotowania niezbędnych w tym zakresie wymogów prawnych i proceduralnych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zamiarem Zarządu jest opracowanie stosownych procedur prawnych i dokumentów w celu możliwie pełnej realizacji wniosku akcjonariusza.

Zarząd Emitenta będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji przedmiotu wniosku akcjonariusza oraz niezbędnych procedur w drodze odrębnych raportów bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu