Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
22 listopada 2018
 19:06,

Raport bieżący nr 78/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.11.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie o zwołanie Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

“Jako akcjonariusz Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, posiadający 355.357.471 akcji Spółki, stanowiących 36,08 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 36,08 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. w Płocku, na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także
o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a. Scalenia _połączenia_ akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie w załączeniu do niniejszego wniosku przedkłada projekt uchwał
w zakresie zawnioskowanych punktów porządku obrad.”

Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym wraz
z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku akcjonariusza.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu