Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
25 lutego 2020
 17:19,

Raport bieżący nr 8/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.02.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh przez Zarząd Emitenta, w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a. Obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
b. Zmian Statutu Spółki,
c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
d. Uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019 r., oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019 r.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje kompletną treść wniosku akcjonariusza.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu