Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Walnego Zgromadzenia Spółki
12 sierpnia 2019
 08:52,

Raport bieżący nr 27/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.08.2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Patro Invest OÜ o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 ksh oraz umieszczenie
w jego porządku obrad następujących spraw:‬
a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje kompletną treść wniosku akcjonariusza.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu