Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05.06.2018 r.
11 maja 2018
 18:37,

Raport bieżący nr 17/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 11.05.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05.06.2018 r. raportem bieżącym z dnia 10.05.2018 r. o numerze 15/2018.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

– w sprawie zmiany Statutu Spółki,
– w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 05.06.2018r. jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2017oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017 to jest za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.;
f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
h. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
i. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
j. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza. Projekty uzupełnionych uchwał w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczone zostały numerami 18 i 19.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu