Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad podział akcji (split) na NWZ spółki zwołanego na dzień 28.09.2018 r.
7 września 2018
 18:05,

Raport bieżący nr 51/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2018 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r. raportem bieżącym z dnia 08.08.2018r. o numerze 44/2018.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
– w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
– w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 28.09.2018 r. jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
b. Obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz zaproponował zmianę Artykułu 8 Statutu Spółki w aktualnym brzmieniu:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 19.700.000 _dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł _trzy złote pięćdziesiąt groszy_ każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.”

Proponując nadanie Artykułowi 8 brzmienia następującego:
“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł _sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ i dzieli się na 6.895.000.000 _sześć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł _jeden grosz_ każda akcja, o numerach od 00000001 do 6895000000.”

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza. Projekty uzupełnionych uchwał w treści zaproponowanej przez akcjonariusza oznaczone zostały numerami 6 i 7.

Zarząd przekazuje również uzupełnioną treść pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu