Uzyskanie spłaty należności przez Emitenta z tytułu znaczącej umowy
18 listopada 2014
 13:25,

Raport bieżący nr 86/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014 r. uzyskał spłatę należności wynikającej z umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 25.09.2014 r. o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 59/2014 z dnia 25.09.2014 r.

Emitent informuje, że tytułem ceny sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. na rachunek bankowy Emitenta w dniu 18.11.2014 r. wpłynęła cała kwota 6.810.000,00 zł (sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Emitent wyjaśnia, że zapłata ceny udziałów wynikająca z umowy z dnia 25.09.2014 r. została dokonana bezpośrednio na rachunek Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. jako dłużnika przelanej na Emitenta wierzytelności zabezpieczającej zobowiązanie IFEA Sp. z o.o. do zapłaty ceny sprzedaży udziałów zgodnie z postanowieniami umowy przelewu wierzytelności z dnia 30.10.2014 r. o zawarciu, której Emitent informował raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że wszelkie roszczenia Emitenta wynikające z zawartej w dniu 25.09.2014 r. umowy sprzedaży udziałów z IFEA Sp. z o.o. zostały zaspokojone w całości.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a IFEA Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta.