Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki
15 maja 2017
 17:06,

Raport bieżący nr 43/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 15.05.2017 r. Emitent uzyskał od pożyczkobiorcy przedterminową spłatę Umowy pożyczki zawartej ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako pożyczkobiorcą.

Emitent informuje, że w dniu 15.05.2017 r. pożyczkobiorca dokonał przedterminowej spłaty kwoty głównej pożyczki oraz należnych odsetek w łącznej kwocie 599.944,75 zł tytułem Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r.
Emitent informuje, że Pożyczkobiorca dokonał całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r.

O zawarciu Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. Emitent informował raportem nr 20/2016
z dnia 13.10.2016 r. o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2016 r. z dnia 28.12.2016 r. O częściowej spłacie umowy pożyczki Emitent informował raportem bieżącym nr 42/2017 z dnia 12.05.2017 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto troje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.
Pożyczkobiorca jest podmiotem dominującym znaczącego akcjonariusza Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu