Uzupełnienie raportu okresowego za 1 kwartał 2009 roku.
15 lipca 2009
 23:41,

RB-W 34/2009

W uzupełnieniu raportu okresowego w załączeniu przesyłamy część opisową raportu zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259

Załączniki: