Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.07.2010r.
2 lipca 2010
 21:27,

RB 34/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. w Chorzowie zawiadamia że w dniu 1.07.2010r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych , pisemny wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23.07.2010r. nowego punktu obrad w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek tym, iż w jego opinii obecne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zbyt wysokie w stosunku do skali działalności Spółki i stanowi zbyt duży ciężar dla niej.

Zarząd podjął uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad w dniu 2.07.2010r.

Wobec powyższego porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. w Chorzowie zwołanego na dzień 23.07.2010r. będzie następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenia zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd zasadności emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki .
7. Podjęcie uchwał dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia
kapitału.
8. Zmiana statutu spółki dotycząca emisji warrantów.
9.Obniżenie wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski.
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. w Chorzowie przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt Uchwały

UCHWAŁA Nr …………Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PE Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 lipca 2010 roku
w sprawie obniżenia wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PE Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości……….