Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r.
22 lipca 2020
 19:24,

Raport bieżący nr 30/2020

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 sierpnia 2020 r., w załączeniu przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELKOP SE z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz brzmienie projektu Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu