Uzgodnienie Planu Połączenia Emitenta
30 kwietnia 2020
 17:46,

Raport bieżący nr 18/2020

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2020 r. pomiędzy Emitentem jako Spółką Przejmującą a spółką DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313, spółką publiczną, której akcje notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW S.A. jako Spółką Przejmowaną uzgodniony został plan połączenia.

Planowane połączenie Emitenta oraz spółki DAMF INWESTYCJE S.A. w Płocku ma zostać dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej _łączenie się przez przejęcie_.
W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału Emitenta oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy spółki DAMF INWESTCJE S.A. nowe akcje.

Uzgodniony przez Spółki został parytet wymiany akcji na poziomie 1:8 tj. każdemu akcjonariuszowi spółki DAMF INWESTYCJE S.A. za każdą posiadaną akcję tej spółki przyznane zostanie osiem akcji nowej Emisji Emitenta. Uzasadnienie parytetu przyznania akcji oraz dokumenty stanowiące podstawę ustalenia parytetu stanowią załączniki do Planu Połączenia oraz do niniejszego raportu.

Dla przeprowadzenia połączenia zgodnie z warunkami Planu Połączenia z dnia 30.04.2020 r. wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia obu Spółek biorących udział w połączeniu.
Plan Połączenia zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta w ramach procedury połączenia.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Planu Połączenia z dnia 30.04.2020 r. wraz załącznikami oraz Sprawozdanie Zarządu sporządzone na podstawie art. 501 k.s.h. uzasadniające połączenie.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:
1_ Plan Połączenia wraz załącznikami:
1. Załącznik nr 1 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
2. Załącznik nr 2 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej;
3. Załącznik nr 3 – Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
4. Załącznik nr 4 – Wycena ELKOP SE
5. Załącznik nr 5 – Wycena DAMF Inwestycje S.A.
6. Załącznik nr 6 – ELKOP SE sprawozdanie finansowe za rok 2019,
7. Załącznik nr 7 – Raport kwartalny ELKOP SE za I Q 2020 _sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020r._;
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie DAMF Inwestycje S.A. o stanie księgowym _sprawozdanie finansowe DAMF Inwestycje S.A. na dzień 31.03.2020 r._;
9. Załącznik nr 9 – Sprawozdanie Zarządu sporządzone dla celów Połączenia ELKOP SE;
10. Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Zarządu sporządzone dla celów Połączenia DAMF Inwestycje S.A.

Plan Połączenia oraz wszystkie załączniki do niniejszego raportu Emitent również udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej pod adresem https://elkop.pl/ a spółką DAMF INWESTYCJE S.A. na stronie http://www.damfinwestycje.pl/w sposób umożliwiający ich wydruk. Plan Połączenia oraz wszystkie dokumenty związane z połączeniem będą nieprzerwanie dostępne na stronach łączących się Spółek do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń na których podejmowane będą uchwały w przedmiocie połączenia.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą połączenia spółek w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu