Uzgodnienie Planu Podziału
15 maja 2015
 22:14,

Raport bieżący nr 17/2015

Zarząd ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 31.03.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 15.05.2015 r. pomiędzy Emitentem a Spółkami:

  •  ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281;
  •  FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913;
  •  INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789;
  •  RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954;
  •  INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579;

jako Spółkami Dzielonymi,

oraz spółką:

 

  •  IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą

dokonane zostało uzgodnienie Planu Podziału.

Planowany podział Emitenta oraz pozostałych Spółek Dzielonych ma zostać dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie całości majątku Spółek dzielonych na Spółkę przejmująca (podział przez wydzielenie) z wyłączeniem enumeratywnie wymienionych składników majątkowych w załącznikach do Planu Podziału. Wszystkie składniki majątku Spółek Dzielonych w tym Emitenta przypadać będą Spółce Przejmującej z wyłączeniem składników wyszczególnionych w załącznikach od nr 6 do nr 11 do Planu Podziału , składniki majątkowe ELKOP S.A., które w ramach podziału nie będą przenoszone na spółkę IFERIA S.A. w Płocku wymienione zostały w załączniku nr 7 do Planu Podziału.
Emitent informuje, że zgodnie z ustalonymi warunkami Planu Podziału, wydzieleniu i przeniesieniu na spółkę IFERIA S.A. w Płocku podlegać będą składniki majątkowe Emitenta o łącznej wartości 240.000,00 zł.

Zgodnie z warunkami uzgodnionego Planu Podziału podział Emitenta ma zostać dokonany bez obniżania kapitału zakładowego Emitenta, w drodze obniżenia kapitałów własnych Emitenta o kwotę 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

W ramach Podziału akcjonariuszom Emitenta przypadać będzie 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Krąg Akcjonariuszy Emitenta uprawnionych do otrzymania akcji IFERIA S.A. w ramach procedury podziałowej będzie określany zgodnie ze stanem posiadania akcji Emitenta w Dniu Referencyjnym. Dzień Referencyjny będzie wyznaczany przez Zarząd Spółki Przejmującej w uzgodnieniu z Zarządami Spółek Dzielonych oraz zostanie podany do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego z odpowiednim wyprzedzeniem.
Każdy z akcjonariuszy Emitenta otrzyma akcje Spółki Przejmującej w stosunku przydziału 1 : 2 tj. za 1 (jedną) akcję Emitenta zostaną przyznane 2 (dwie) akcje Spółki Przejmującej
Emitent informuje, że w ramach procedury podziału zgodnie z ustaloną treścią Planu Podziału stan posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy nie ulegnie zmianie.
Dla przeprowadzenia podziału zgodnie z warunkami Planu Podziału wymagane jest podjęcie stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenia wszystkich Spółek biorących udział w podziale.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść Planu Podziału wraz załącznikami oraz Sprawozdanie Zarządu sporządzone na podstawie art. 536 k.s.h. uzasadniające podział oraz strategię dziania.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje:
1) Plan Podziału wraz załącznikami:
1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółek dzielonych w sprawie podziału
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej w sprawie podziału
3. Projekt zmiany Statutu Spółki przejmującej
4. Ustalenie wartości majątku Spółek Dzielonych według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 roku
5. Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej wg stanu na dzień 7 kwietnia 2015 roku.
6. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) FON S.A. nieprzenoszonych na IFERIA SA. w ramach Podziału.
7. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ELKOP S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A. w ramach Podziału.
8. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A. w ramach Podziału.
9. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) ATLANTIS S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A. w ramach Podziału.
10. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) RESBUD S.A. nieprzenoszonych na IFERIA S.A. w ramach Podziału.
11. Wykaz składników majątku (aktywów i pasywów) INVESTMENT FRIENDS SA nieprzenoszonych na IFERIA S.A. w ramach Podziału.
2) Sprawozdanie Zarządu ELKOP S.A.
3) Strategię działania Elkop S.A. po podzialeWszystkie załączniki do niniejszego raportu Emitent również udostępnił bezpłatnie na swojej stronie internetowej pod adresem https://elkop.pl/ w sposób umożliwiający ich wydruk.

Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie sporządza i nie publikuje prognoz finansowych, stąd załączony do niniejszego raportu dokument Strategii działania po podziale nie zawiera planu finansowego obejmującego analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres co najmniej 3 lat, ze względu na fakt, że Emitent nie sporządza i nie publikuje prognoz finansowych. Nadto Zarząd Emitenta wskazuje, że sposób planowanego podziału nie wpłynie na bieżącą działalność Spółki.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą podziału Spółki w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o podziale Emitenta poprzez przeniesienie części majątku Emitenta na IFERIA S.A. w Płocku.
Załączniki: