Uporządkowanie portfela PE ELKOP SA przez akcjonariuszy w celu umożliwienia procesu scaleniowego.
22 marca 2010
 20:53,

RB 12/2010

W związku z uchwałą nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. podjętą w dniu 28 grudnia 2009 roku Zarząd ELKOP S.A. uprzejmie prosi wszystkich akcjonariuszy ELKOP S.A. o niezwłoczne sprawdzenie stanu posiadania akcji ELKOP S.A. na rachunkach papierów wartościowych oraz o jak najszybsze (nie później niż do dnia 26 marca 2010 roku) dostosowanie ich struktury w taki sposób, aby posiadana ilość akcji ELKOP S.A. stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięćdziesięciu akcji.

Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy scalenia akcji akcji ELKOP S.A. w ten sposób, że pięćdziesiąt akcji ELKOP S.A. o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda zostanie wymieniona na 1 (jedną) akcję ELKOP S.A. o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) – każdy z akcjonariuszy ELKOP S.A. w zamian za pięćdziesiąt akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, tj. 0,01 zł (1 grosz) otrzyma 1 (jedną) akcję ELKOP S.A. o nowej wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Stosowne zmiany z tym związane zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy ELKOP S.A., co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowch S.A.

Przez dostosowanie struktury akcji Zarzad ELKOP S.A. rozumie sprzedaż bądź dokupowanie akcji ELKOP S.A. przez akcjonariuszy z ich własnej inicjatywy w transakcjach giełdowych, tak aby do dnia 26 marca 2010 roku ilość akcji ELKOP S.A. posiadana przez każdego z akcjonaruszy na indywidualnym rachunku papierów wartościowych stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięćdziesięciu akcji.