Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
5 czerwca 2018
 17:21,

Raport bieżący nr 24/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki wprowadzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 05.06.2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 05.06.2018 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w obecnym składzie.

Ponadto Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Patrowicz, dalsze pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz.
Pani Martyna Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu