Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta i powołanie Komitetu Audytu
27 czerwca 2019
 18:23,

Raport bieżący nr 24/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 27.06.2019 r., Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE na kolejną kadencję, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję:
• Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Patrowicz,
• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu,
• Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz,
• Członka Rady Nadzorczej Pani Martynie Patrowicz,
• Członka Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz,
• Członka rady Nadzorczej Panu Adamowi Stachowicz

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła ze swojego składu powołać Komitet Audytu w następującym składzie
Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz, Pan Adam Stachowicz. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Panu Wojciechowi Hetkowskiemu.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu