Ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.
13 sierpnia 2014
 18:56,

Raport bieżący nr 46/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 13.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści:
Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o:

Ujawnienie stanu posiadania

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 11.398.331 akcji Elkop S.A., która to ilość stanowi 75,27% udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.398.331 głosów stanowiących 75,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.