Ujawnienie stanu posiadania przez Damf Invest S.A.
14 listopada 2014
 13:32,

Raport bieżący nr 79/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 14.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło Zawiadomienie Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku o następującej treści:

Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), ujawniam następujące zmiany :

Ujawnienie stanu posiadania

Zawiadamiająca informuje, że na mocy zawartej w dniu 13.11.2014 r. umowy cywilnoprawnej Zawiadamiająca bezpośrednio poza rynkiem regulowanym zbyła na rzecz swojego podmiotu zależnego spółki ELKOP S.A. 3.143.172 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 20,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 3143.172 głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że przed bezpośrednim zbyciem akcji z dnia 13.11.2014r., o którym mowa powyżej Zawiadamiająca bezpośrednio posiadała 11.809.825 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 77,99 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 11.809.825 głosów stanowiących 77,99 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ze względu na fakt, że akcje będące przedmiotem umowy z dnia 13.11.2014 r. zostały nabyte przez podmiot zależny Zawiadamiającej spółkę ELKOP S.A. (nabycie akcji własnych) Zawiadamiająca informuje, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada11.809.825 akcji Spółki, która to ilość stanowi 77,99 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 11.809.825 głosów stanowiących 77,99 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– bezpośrednio Zawiadamiająca posiada 8.666.653 akcji Spółki która to ilość stanowi 57,23 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 8.666.653 głosów stanowiących 57,23 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

oraz
– pośrednio Zawiadamiająca przez spółkę zależną ELKOP S.A. posiada 3.143.172 akcji Spółki która to ilość stanowi 20,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 3.143.172 głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że podmioty od niej zależne poza ELKOP S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.