Ujawnienie stanu posiadania
14 listopada 2014
 13:55,

Raport bieżący nr 80/2014

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 14.11.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły dwa zawiadomienia: Pana Mariusza Patrowicz i Pana Damiana Patrowicz o Ujawnieniu Stanu Posiadania o następującej treści:

Pan Mariusz Patrowicz poinformował, iż jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, zawiadamiam o:

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA
akcji spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka)

Zawiadamiający informuje, że aktualnie łącznie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada 11.809.825 akcji Spółki, która to ilość stanowi 77,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 11.809.825 głosów stanowiących 77,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– przez podmiot DAMF INVEST S.A Zawiadamiający posiada 8.666.653 akcji Spółki która to ilość stanowi 57,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 8.666.653 głosów stanowiących 57,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
– przez spółkę zależną ELKOP S.A. posiada 3.143.172 akcji Spółki która to ilość stanowi 20,76 % udziału w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 3.143.172 głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiający informuje, że podmioty od niego zależne poza DAMF INVEST S.A oraz ELKOP S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.Pan Damian Patrowicz poinformował, iż jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy
ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków zarządu DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy
o ofercie niniejszym ujawniam następujące zmiany:

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA
akcji spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka)

Zawiadamiający informuje, że aktualnie łącznie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada 11.809.825 akcji Spółki, która to ilość stanowi 77,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 11.809.825 głosów stanowiących 77,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– przez podmiot DAMF INVEST S.A Zawiadamiający posiada 8.666.653 akcji Spółki która to ilość stanowi 57,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 8.666.653 głosów stanowiących 57,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz
– przez spółkę zależną ELKOP S.A. posiada 3.143.172 akcji Spółki która to ilość stanowi 20,76 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 3.143.172 głosów stanowiących 20,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiający informuje, że podmioty od niego zależne poza DAMF INVEST S.A oraz ELKOP S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.