Ujawnienie stanu posiadania
31 października 2014
 15:19,

Raport bieżący nr 71/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.10.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku dot. Ujawnienia stanu posiadania:

ZAWIADOMIENIE

Jako akcjonariusz spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka), niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o:

Ujawnieniu stanu posiadania

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie posiada łącznie 11.805.067 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowi 77,96% udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.805.067 głosów stanowiących 77,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.