Ujawnienie stanu posiadania
18 sierpnia 2014
 17:27,

Raport bieżący nr 48/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 18.08.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od Pana Damiana Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Zarządu DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy
o ofercie, niniejszym ujawniam następujące zmiany:

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA
Akcji Spółki ELKOP S.A. w Chorzowie przy ul. Maronia 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582 (dalej: ELKOP lub Spółka)

Zawiadamiający informuje, że aktualnie pośrednio poprzez swój podmiot zależny DAMF INVEST S.A posiada 11.398.331 akcji ELKOP S.A., która to ilość stanowi 75,27% udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz uprawnia do oddania 11.398.331 głosów stanowiących 75,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.