Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B
8 maja 2017
 18:01,

Raport bieżący nr 40/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.05.2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 304/17 w przedmiocie rejestracji w Depozycie 5.999.999 akcji na okaziciela serii B Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie postanowił zarejestrować w Depozycie 5.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 0,70 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLELKOP00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych akcji w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu