Uchwała Giełdy Paierów Wartościowych SA o zawieszeniu obrotów akcjami PE ELKOP SA w celu przeprowadzenia zmaiany wartości nominalnej akcji
25 marca 2010
 21:00,

RB 17/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości iż w dniu 24.03. 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych SA podjęła uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami ELKOP SA w dniach 29.03.2010 – 15.04.2010 roku na podsatwie wniosku Spółki złożonego w tym samym dniu :

Uchwała Nr 263/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A.
§ 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELKOP S.A. od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 15 kwietnia 2010 r. (włącznie). § 2 Na podstawie § 5 ust. 2 i § 16 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, które nie zostały zrealizowane do dnia 26 marca 2010 r. (włącznie) tracą ważność, 2) zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 15 kwietnia 2010 r. (włącznie). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.