Treść Uchwał podjętych przez WZA w dniu 18-06-2010 r o godz.17.00
19 czerwca 2010
 21:21,

RB 29/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elekromontażowe ELKOP S.A w Chorzowie przedstawia treść Uchwał podjętych przez WZA w dniu 18-06-2010 r o godz.17.00

UCHWAŁA NR 1

W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
1.Mariusz Patrowicz
2.Piotr Zalitacz
3.Szymon Danek

§ 2.
Komisję powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Piotra Opławskiego na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2010r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od dnia 1.01. do dnia 31.12.2009r., skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za okres od dnia 1.01. do dnia 31.12.2009r., rachunku zysków i strat spółki z ten okres, pokrycia straty bilansowej oraz sprawozdania Zarzą-du z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki , sporządzone za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 15.909 tys.zł /słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych/

2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.100 tys. zł/ słownie szesnaście milionów sto tysięcy złotych /.

§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat , wykazujący stratę bilansową netto poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009r., w wysokości 2.940 tys.zł (2.940.241,90zł) / słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych/.
§ 3.
Ustala się, że strata bilansowa odniesiona w roku obrotowym 2009, w kwocie 2.940 tys.zł(2.940.241,90zł) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w przyszłych okresach.
§ 4
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok 2009, badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
W sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01 do 31.12.2009r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Gabrieli Dereckiej prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.do 31.12.2009 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
W sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.02 do 06.10.2009 roku
członkowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Długajowi
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Edwardowi Długajowi członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 lutego do dnia 6 października 2009 roku .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
W sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Szmalowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca do 28 grudnia 2009 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Mirosławowi Szmalowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca do 28 grudnia 2009 roku
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca do dnia 28 grudnia 2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Adamowi Konopce członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektro-montażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca do dnia 28 grudnia 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zalitaczowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01. do 28.12.2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Zalitaczowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektro-montażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01 do 28.12.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
W sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Gamrat członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. do dnia 26.06. 2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Annie Gamrat członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia
01 .01. do dnia 26.06. 2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozubskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wy-konania obowiązków w okresie od dnia 01.01. do dnia 26.06.2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się ,co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tadeuszowi Kozubskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. do dnia 26.06.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Opławskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. do 28.12. 2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Opławskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. do dnia 28.12.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Olszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.do dnia 26.06. 2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Radosławowi Olszewskiemu , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.do 26.06.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Patrowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wy-konania obowiązków w okresie od dnia 28.12 do dnia 31.12.2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Mariuszowi Patrowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.12.do dnia 31.12.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
W sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Patrowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wy-konania obowiązków w okresie od dnia 28.12 do dnia 31.12.2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Damianowi Patrowiczowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.12.do dnia 31.12.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
W sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Patrowicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.12 do dnia 31.12.2009 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Małgorzacie Patrowicz członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elek-tromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.12.do dnia 31.12.2009 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
W sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”)uchwala się co następuje:
§ 1
1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) uchwala się emisję nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych (“Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii F.
5. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii F wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin o którym mowa w tym paragrafie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom
wybranym przez Zarząd Spółki.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
9.1 określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu
Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
9.2 zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz
9.3 wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
§ 2
1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 35.334.068 (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) poprzez emisję nie więcej niż 70.668.136 (siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda (“Akcje Serii F”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych , które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie
niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.
3. Akcje Serii F obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów
Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
5.1 Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
5.2 Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok
obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych , w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (“KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (“GPW”).
7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.
§ 3
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie
niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą
powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.

Z uwagi na brak kworum WZA odstąpiło od głosowania nad treścią Uchwały Nr 18.

UCHWAŁA NR 19
W sprawie zmiany statutu Spółki
Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
§ 1
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać §8b statutu Spółki w następującym brzmieniu:
§8b
8b.1
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35.334.068 złotych(trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem)
8b.2
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 złotych ( słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 70.668.136 ( siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć )
8b.3
Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8b.4
Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.8b.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii F, emitowanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8b.5
Uprawnieni do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii F spółki ,o których mowa w ust.8b.4
8b.6
Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 roku.
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

WZA odstąpiło od głosowania nad treścią Uchwały Nr 19.