Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
1 grudnia 2014
 16:19,

Raport bieżący nr 91/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 01.12.2014 r. w biurze Monitora Sadowego
i Gospodarczego Emitent złożył wniosek o publikację ogłoszenia w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

“Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że uchwałą nr 8 NWZ spółki z dnia 30.10.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 53.001.102,00 zł do kwoty 42.000.000,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo NWZ uchwały nr 7 dotyczącej umorzenia 3.143.172 akcji spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia, oraz zgłaszania sprzeciwu jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.”

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że wniosek o publikację ogłoszenia został złożony przez Spółkę celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Emitent wyjaśnia, że w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014 r. które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014r. uchwałą nr 8 obniżenia kapitału zakładowego, Emitent na podstawie art. 456 k.s.h. zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa powyżej do zaspokojenia lub zabezpieczenia zgłoszonych przez wierzycieli Emitenta roszczeń.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu o którym mowa powyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.