Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
15 grudnia 2014
 15:36,

Raport bieżący nr 94/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 11.12.2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 240 (4619) pozycja 16508 ukazało się ogłoszenie Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

“Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że uchwałą nr 8 NWZ spółki z dnia 30.10.2014 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 53.001.102,00 zł do kwoty 42.000.000,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo NWZ uchwały nr 7 dotyczącej umorzenia 3.143.172 akcji spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszeni, oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.”

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że wniosek o publikację ogłoszenia został złożony przez Spółkę celem realizacji obowiązku określonego w art. 456 § 1 k.s.h. w zakresie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.
Emitent wyjaśnia, że w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014 r. które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014 r. uchwałą nr 8 obniżenia kapitału zakładowego, Emitent na podstawie art. 456 k.s.h. zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o którym mowa powyżej do zaspokojenia lub zabezpieczenia zgłoszonych przez wierzycieli Emitenta roszczeń.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po upływie 3 miesięcznego okresu o którym mowa powyżej oraz po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli Spółki.