Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.
8 stycznia 2008
 18:31,

RB 2/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2008 roku:

1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr ):
– IV kwartał 2007 roku – 28.02.2008 r.,
– I kwartał 2008 roku – 14.05.2008 r.,
– II kwartał 2008 roku – 13.08.2008 r.,
– III kwartał 2008 roku – 14.11.2008 r.

2.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr ) za I półrocze 2008 roku-zawierający skrócone sprawozdanie finansowe-w terminie ustawowym, zgodnie z § 87 ust.8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

2.Jednostkowy raport roczny (R ) za 2007 rok oraz skonsolidowany raport roczny (RS) za 2007 rok – w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, zgodnie z § 98 ust.10 oraz 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku.

Dokładne terminy przekazania sprawozdań za I półrocze oraz raportów rocznych za 2007 rok zostaną podane w terminie późniejszym w formie raportu bieżącego.