Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku.
12 stycznia 2007
 20:12,

RB 5/2007

Zarząd PEPW ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2007 roku.
Rodzaje i terminy raportów:

1.Raporty kwartalne jednostkowe (SAQ):
– za IV kwartał 2006 roku – 12.02.2007 r.

2.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QS):
– za IV kwartał 2006 roku – 28.02.2007 r.
– za I kwartał 2007 roku – 14.05.2007 r.
– za II kwartał 2007 roku – 10.08.2007 r.
– za III kwartał 2007 roku – 13.11.2007 r.

3.Rozszerzony skonsolidowny raport półroczny (SA-PS) za I półrocze 2007 r.- zawierający skrócone sprawozdanie finansowe .-w terminie ustawowym ,zgodnie z §87 ust.8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

4.Jednostkowy raport roczny (SAR) za 2006 r. oraz skonsolidowany raport roczny (SA-RS) za 2006 r.-w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii z badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, zgodnie z § 98 ust.10 oraz 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku.

Dokładne terminy przekazania sprawozdań SA- PS za I półrocze 2007 oraz raportów rocznych SAR i SA-RS za 2006 rok podamy w terminie późniejszym w formie raportu bieżącego.