Stanowisko Zarządu odnośnie Wniosku Akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmującego zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy
23 kwietnia 2024
 18:32,

Raport bieżący nr 6/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024 z dnia 2 lutego 2024 r. oraz ESPI nr 3/2024 z dnia 15 marca 2024 r. informuje, że po przeprowadzonych analizach prawnych w dniu 23 kwietnia 2024 r. przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki, swoją pozytywną rekomendację dla możliwie pełnej realizacji kierunków rozwoju i reorganizacji Emitenta a także zmiany statutowej siedziby, wynikających z treści uzasadnienia wniosku większościowego akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r.

Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2024 r. w formie uchwały Rada Nadzorcza, pozytywnie zaopiniowała wskazane we wniosku większościowego akcjonariusza kierunki rozwoju i reorganizacji Emitenta oraz zmiany statutowej siedziby, jednocześnie upoważniła Zarząd Emitenta do podjęcia niezbędnych działań w celu ich możliwie pełnego wdrożenia.

Tym samym Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w najbliższym czasie zamierza podejmować działania nakierowane na realizację celów nakreślonych przez akcjonariusza większościowego we wniosku z dnia 2 lutego 2024 r.

Zarząd Emitenta w pierwszej kolejności zamierza dokonać nabycia akcji w spółce celowej będącej spółką akcyjną prawa polskiego, która tym samym stanie się podmiotem w 100% zależnym od Emitenta w którym ustanowiony zostanie Zarząd tożsamy z Zarządem Emitenta. W skład Rady Nadzorczej tego podmiotu wchodzić będą osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Zarząd w dalszej kolejności dokona zwołania Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad Zarząd zamierza umieścić, kwestie związane ze zmianą kierunku rozwoju oraz reorganizacji Emitenta.

Równolegle Zarząd Emitenta informuje, że rozpoczął prace nad opracowaniem planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

Zarząd informuje, że o wszelkich krokach podejmowanych w ramach wykonania wniosku akcjonariusza będzie informował w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu