Stanowisko Zarządu Emitenta w związku z planowanym połączeniem ze spółkami zależnymi
27 lutego 2012
 12:37,

RB 9/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym przedstawia stanowisko odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: i) Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, ii) El-EKO Systems S.A. w Chorzowie oraz iii) Investment Friends Development S.A. w Płocku. O zamiarze połączenia Emitent informował raportami bieżącymi nr 1/2012 z dnia 23.01.2012r., raportem nr 5/2012 z dnia 31.01.2012r. oraz raportem nr 7/2012 z dnia 21.02.2012r.

Zarząd Emitenta wyraża pozytywne stanowisko w zakresie planowanego połączenia Spółki z podmiotami zależnymi oraz rekomenduje Akcjonariuszom podjęcie projektowanej uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 01.03.2012r. raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 03.02.2012r.. Celem planowanego połączenia jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych przez Przejmowane podmioty. W ocenie Zarządu realizacja założonych celów połączenia podmiotów grupy Emitenta wobec charakterystyki prowadzonej przez te podmioty działalności oraz zasobów organizacyjnych Emitenta ma ogromne szanse powodzenia. Zarząd wskazuje, że realizacja celu związanego z obniżeniem kosztów działalności grupy kapitałowej w przypadku dokonania połączenia spółek zgodnie z założeniami , niewątpliwie doprowadzi do ograniczenia kosztów zarządu , administracyjnych oraz podatkowych ponoszonych aktualnie przez wszystkie te podmioty. Nadto wobec przejęcia zadań łączonych podmiotów przez struktury Emitenta , w ocenie Zarządu dojdzie do scentralizowania działalności całej grupy, czego efektem będzie również zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki. Zarząd wskazuje również, że na skutek połączenia dojdzie do uporządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta, co powinno wpłynąć na przejrzystość prezentowanych przez spółkę wyników finansowych.
Nadto Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z założeniami planowanego połączenia nie zostały przewidziane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu , wobec czego jego koszty będą minimalne.