Stanowisko Zarządu Emitenta w związku z planowanym połączeniem ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
20 czerwca 2012
 07:36,

RB 30/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym przedstawia stanowisko odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku. O zamiarze połączenia oraz Emitent informował raportami bieżącymi z dnia 27.04.2012r., oraz z dnia 14.05.2012r.

Zarząd Emitenta wyraża pozytywne stanowisko w zakresie planowanego połączenia Spółki z podmiotem zależnym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. oraz rekomenduje Akcjonariuszom podjęcie projektowanej uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2012r. raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia 30.05.2012r. Celem planowanego połączenia jest ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. W ocenie Zarządu realizacja założonych celów połączenia wobec charakterystyki prowadzonej przez podmiot przejmowany oraz zasoby organizacyjne Emitenta ma ogromne szanse powodzenia. Zarząd wskazuje, że cel związany obniżeniem kosztów działalności grupy kapitałowej w przypadku dokonania połączenia spółek zgodnie z założeniami niewątpliwie doprowadzi do ograniczenia kosztów administracyjnych oraz podatkowych ponoszonych aktualnie przez grupę kapitałową Emitenta, nadto wobec przejęcia zadań Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. podmiotów przez struktury Emitenta w ocenie Zarządu dojdzie do scentralizowania działalności całej grupy, czego efektem będzie również zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć, co powinno przełożyć się korzystnie na wyniki finansowe Emitenta. Zarząd wskazuje również, że w jego ocenie niewątpliwie dojdzie do uporządkowania struktury grupy kapitałowej Emitenta, co powinno wpłynąć na przejrzystość prezentowanych przez spółkę wyników finansowych.
Nadto Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z założeniami planowanego połączenia nie zostały przewidziane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu wobec czego jego koszty będą minimalne.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25.04.2012 roku Rada Nadzorcza ELKOP S.A., mając na uwadze zasadę wskazaną w pkt III.1.3 “Dobrych Praktyk Spółek na GPW”, wyraziła zgodę na połączenie oraz zaakceptowała plan połączenia Emitenta oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2012r.