Stanowisko Zarządu ELKOP S.A. w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez DAMF Invest S.A. w Płocku
2 lipca 2013
 07:10,

RB 19/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn.) (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym podaje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: “Wzywający”) w dniu 21.06.2013r.

I. Najistotniejsze informacje dotyczące ogłoszonego Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
Podmiotem ogłaszającym wezwanie jest spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (Wzywający) przy ul. Padlewskiego 18C zrejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000392143. Wzywający posiada 69.960.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 69.960.000 głosów stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wezwanie opiewa na 36.042.204 akcji Spółki, tj. 34,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wzywający zamierza nabyć do 100 % akcji oraz głosów w Spółce. Cena, po której nabywane będą akcje Spółki to 0,16 zł (szesnaście groszy) za każdą akcje. Data rozpoczęcia zapisów została określona na dzień od 12.07.2013r. natomiast data zakończenia składania zapisów została określona na dzień 12.08.2013r.
II. Stanowisko Zarządu Spółki.
Zarząd Emitenta zgodnie z poniżej przedstawionymi informacjami wyraża pozytywne stanowisko wobec ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
– Wpływ ogłoszenia Wezwania na interes spółki: Zarząd Emitenta wskazuje, że podmiot Wzywający tj. DAMF Invest S.A. jest od dłuższego czasu znacznym akcjonariuszem spółki a plany przedstawione w Wezwaniu pokrywają się z aktualnymi planami Spółki. Zarząd ocenia, że ogłoszone Wezwanie będzie miało pozytywny wpływ na interes spółki oraz długofalowe polepszenie osiąganych wyników przez Spółkę a także wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki. Zarząd wskazuje, że zaangażowanie się przez Wzywającego na poziomie powyżej 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takim samym poziomie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki świadczy o poważnym zaangażowaniu Wzywającego w Spółkę i w ocenie Zarządu Emitenta wyklucza ryzyko spekulacyjnych motywów jego działania. Zarząd wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszej opinii Spółka prowadzi swoją działalność w normalnym trybie zgodnie z zaprezentowanymi planami dot. strategii Spółki.
– Wpływ ogłoszenia wezwania na zatrudnienie Spółki
Zarząd Emitenta informuje, że do dnia sporządzenia niniejszej opinii ogłoszenie wezwania na akcje Emitenta nie miało, żadnego wpływu na zatrudnienie w spółce Emitenta. Zarząd nie przewiduje aby ogłoszenie wezwania miało jakikolwiek wpływ na stan zatrudnienia w Spółce.
– Strategiczne plany Spółki w związku z ogłoszonym Wezwaniem Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z treścią Wezwania zamiary Wzywającego względem Emitenta to: “Wzywający oświadcza, że zamierza wspierać Spółkę w dotychczasowej oraz planowanej jej działalności oraz podjąć działania mające na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.” Zarząd Emitenta wyjaśnia, że nie przeprowadzał z przedstawicielami wzywającego żadnych rozmów w zakresie dalszej strategii spółki. Zarząd Emitenta jest zdania, że dotychczasowa działalność oraz założone kierunki rozwoju Spółki zostaną zachowane.
– Planowana lokalizacja działalności Spółki
W ocenie Zarządu lokalizacja działalności Spółki nie ulegnie zmianie, tj. jak dotychczas będzie obejmowała teren całego kraju.
– Stanowisko Zarządu w zakresie ceny proponowanej w Wezwaniu
Zarząd biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich 6 miesiącach przed ogłoszeniem wezwania wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest adekwatna to aktualnej wyceny rynkowej Spółki oraz jest zgodna z wymogami przepisów prawa w tym szczególności, zaproponowana cena jest zgodna z treścią art. 79 ustawy o ofercie.
Zarząd Emitenta biorąc pod uwagę jednak aktualną sytuację finansową Spółki, która prezentowana jest publicznie w raportach okresowych Spółki, stwierdza, że zaproponowana w Wezwaniu cena za jedną akcję Spółki na poziomie 0,16 zł w porównaniu z aktualną wartością księgową akcji na poziomie 0,52 zł za akcje jest zbyt niska. W ocenie Zarządu zaproponowana w wezwaniu cena jest niższa od wartości godziwej akcji spółki. Cena zaproponowana w Wezwaniu w ocenie Zarządu Spółki nie uwzględnia nie tylko wartości księgowej akcji Spółki ale również potencjału do generowania przez ten majątek zysku przy realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju.
Zarząd w tym zakresie nie zlecał dokonania wyceny żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

III. Podstawy stanowiska Zarządu:
W celu wyrażenia powyższej opinii, Zarząd Spółki dokonał oceny następujących dokumentów oraz okoliczności:
• Informacji podanych przez Wzywającego w Wezwaniu
• Przeglądu cen rynkowych akcji Spółki w okresie trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz dostępnych informacji o cenach nabycia znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
• Przeglądu i oceny publicznie dostępnych informacji dotyczących działalności, sytuacji finansowej
• Oceny czynników ekonomicznych i faktycznych mających wpływ na działalność oraz wyniki Spółki.

Spółka nie korzystała z innych źródeł informacji niż publicznie dostępne w tym w szczególności Spółka nie korzystała z opinii zewnętrznych podmiotów.

IV. Zastrzeżenia Stanowisko Zarządu wyrażone powyżej podlega następującym zastrzeżeniom:
1. W związku z przygotowaniem niniejszego stanowiska, ani Spółka, ani osoby podpisujące niniejsze stanowisko w imieniu Spółki nie podejmowały szczególnych działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia, systematyzowania lub weryfikacji informacji nie pochodzących od Spółki. Żadna z wymienionych wyżej osób nie zlecała innym podmiotom podejmowania takich lub podobnych działań na ich rzecz.
2. Z wyłączeniem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i adekwatność informacji, na podstawie, których zostało sformułowane niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania.
3. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania nie są w posiadaniu żadnych nie opublikowanych informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (tj. Dz. U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
4. Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie Wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostało przedstawione pracownikom Spółki.