Spłata trzeciej raty zadłużenia wynikającego z układu z wierzycielami.
31 marca 2008
 20:22,

RB 32/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 31 marca 2008 roku Spółka spłaciła trzecią ratę zadłużenia, zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 12 września 2006 roku.
Niniejszy raport przekazuje się do wiadomości publicznej na podstawie § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku.