Spłata przez Emitenta pożyczki pieniężnej
30 grudnia 2019
 20:21,

Raport bieżący nr 55/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2018 z dnia 14.12.2018 r. informuje, że w dniu 30.12.2019 r., na mocy postanowień Umowy pożyczki pieniężnej zawartej
w dniu 14.12.2018 r. przez Emitenta jako Pożyczkobiorcę ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016, _obecnie Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Płocku_, jako Pożyczkodawcą, Emitent dokonał wcześniejszej spłaty całości zaciągniętej pożyczki.

Emitent dokonał zwrotu łącznie kwoty 27.257.905,53 zł, na która to kwotę składają się kwota kapitału zaciągniętej pożyczki w wysokości 26.800.000,00 zł oraz odsetki za okres od dnia zaciągnięcia umowy pożyczki do dnia spłaty wysokości 457.905,53 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pożyczkodawca spółka Patro Invest Sp. z o.o.
w likwidacji z siedzibą w Płocku dokonała należytego zwolnienia udzielonych przez Emitenta zabezpieczeń.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Likwidator Pożyczkodawcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto jeden z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest jedynym wspólnikiem spółki Patro Invest
Sp. z o.o. w Płocku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu