Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
29 grudnia 2017
 20:53,

Raport bieżący nr 82/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2017 opublikowanego dnia 27.12.2017 r., niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 3.700.000 zł wraz z należnymi odsetkami. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty całości udzielonej pożyczki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu