Spłata pożyczki przez Pożyczkobiorcę
5 marca 2018
 21:07,

Raport bieżący nr 5/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 opublikowanego dnia 19.02.2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 05.03.2018 r. Pożyczkobiorca spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedterminowej spłaty całości kapitału pożyczki w kwocie 2.750.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowej spłaty całości udzielonej pożyczki.

Aktualna wysokość kapitału udzielonych przez Emitenta spółce Patro Invest Sp. z o.o. pożyczek to 12.000.000,00 zł _słownie: dwanaście milionów złotych_ o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 33 % udziału a kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz 33 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu