Spłata pożyczki pieniężnej przez pożyczkobiorcę
7 maja 2015
 06:53,

Raport bieżący nr 16/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 26.03.2015 r. informuje, że pożyczkobiorca spółka INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku (KRS 0000143579) w dniu 06.05.2015 r. dokonała spłaty całości zaciągniętej na mocy umowy z dnia 25.03.2015r. pożyczki pieniężnej w kwocie 2.300.000,00 zł. powiększonej o należne Emitentowi odsetki.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a INVESTMENT FRIENDS S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Mariusz Patrowicz oraz Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej pożyczkobiorcy. Ponadto Prezes Zarządu Emitenta Pan Jacek Koralewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS S.A.S.A.
Emitent informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na charakter powiązań pomiędzy Emitentem a spółką INVESTMENT FRIENDS S.A.