Spłata pożyczek przez pożyczkobiorcę
14 grudnia 2018
 23:02,

Raport bieżący nr 86/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2017 z dnia 03.11.2017 r., w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 03.11.2017 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2018 z dnia 05.10.2018 r. w sprawie zawarcia Umowy pożyczki z dnia 05.10.2018 r. przez Emitenta jako Pożyczkodawcę, zawartych ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016 jako Pożyczkobiorcą, Emitent niniejszym informuje, że w dniu 14.12.2018 r. spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty wszystkich zaciągniętych u Emitenta pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty kapitału pożyczki z dnia 03.11.2017 r. w kwocie 3.050.000,00 zł oraz należnych Emitentowi odsetek tym samym rozliczając pożyczkę z dnia 03.11.2017 r. w całości oraz spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała spłaty kapitału pożyczki z dnia 05.10.2018 r. w kwocie 6.040.000,00 zł tym samym rozliczając pożyczkę z dnia 05.10.2018 r. w całości.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto jeden z Członków Rady Nadzorczej Spółki jest jedynym wspólnikiem spółki Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu