Spłata drugiej raty zadłużenia wynikającego z układu z wierzycielami.
2 stycznia 2007
 17:30,

RB 1/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 31 grudnia 2007 roku Spółka spłaciła drugą ratę zadłużenia, zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 12 września 2006 roku.
Niniejszy raport przekazuje się do wiadomości publicznej na podstawie § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku.