Spłata 1 raty zadłużenia wynikającego z układu z wierzycielami.
1 października 2007
 16:04,

RB 83/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. informuje,że Spółka w dniu 28 września 2007 roku spłaciła 1 ratę zadłużenia , zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicah Wydział X Gospodarczy z dnia 12 września 2006 roku.
Niniejszy raport przekazuje się do wiadomości publicznej na podstawie § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku.