Rezygnacja członka Zarządu.
6 października 2009
 07:50,

RB 41/2009

W dniu wczorajszym do ELKOP S.A. wpłynęła wiadomość, iż członek Zarządu Emitenta – Pan Edward Długaj złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 06.10.2009 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.