Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu Emitenta ELKOP SE
31 sierpnia 2021
 20:38,

Raport bieżący 14/2021

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.08.2021 r., do Spółki wpłynęło oświadczenie członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Pana Adama Stachowicz o rezygnacji z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Złożona przez Pana Adama Stachowicza rezygnacja z pełnionej funkcji jest skuteczna z dniem 31.08.2021 r.

W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta, jednocześnie Pan Adam Stachowicz zrezygnował z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu Spółki.

W związku z czym Emitent informuje, że aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:
Pan Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Pan Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
Pani Małgorzata Patrowicz- Sekretarz Rady Nadzorczej;
Pani Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej;
Pan Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej;

W składzie Komitetu Audytu pozostało dwoje członków:
Pan Wojciech Hetkowski – Przewodniczącego Komitetu Audytu
Pani Małgorzata Patrowicz – Członek Komitetu Audytu

W składzie Komitetu Audytu Pan Wojciech Hetkowski pozostaje członkiem niezależnym od Emitenta w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku informuje, że w ramach przysługujących Zarządowi kompetencji dokona zwołania Walnego Zgromadzenia celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu