Rejestracja zmiany kapitału zakładowego spółki oraz zmiany kapitału warunkowego spółki.
30 września 2011
 09:35,

RB 43/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011r. pod sygnaturą KA.VIII NS-REJ.KRS/017342/11/897 na mocy którego zarejestrowana została nowa wartość nominalna kapitału zakładowego Emitenta oraz nowa wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent wyjaśnia, że zmiana wysokości kapitału zakładowego oraz wysokości zarejestrowanego kapitału warunkowego wynika z faktu wydania przez Emitenta łącznie 33.200.000 akcji serii F w zamian za 33.200.000 warrantów subskrypcyjnych akcji serii F w dniu 24.05.2011r. o czym Emitent informował raportem nr 20/2011 z dnia 25.05.2011r.
Emitent informuje również, że wszystkie informacje związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii F znajdują się w następujących raportach bieżących Emitenta: 17/2011 z dnia 13.05.2011r., 18/2011 z dnia 13.05.2011r., 20/2011 z dnia 25.05.2011r. oraz 24/2011 z dnia 27.05.2011r.

Podstawą podwyższenia kapitału zakładowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta były uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23.07.2010r. opublikowane raportem bieżącym nr 40/2010 z dnia 25.07.2010r.

Emitent informuje, że aktualna zarejestrowana wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 34.267.034,00 zł i dzieli się na 68.534.068 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda w tym:
– 35.334.068 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oraz
– 33.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Emitent informuje, że wobec częściowego wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego, w kwocie 16.600.000,00 zł, który przed zmianą wynosił 35.334.068,00 zł aktualnie zarejestrowany kapitał warunkowy spółki wynosi 18.734.068,00 zł.
Emitent na mocy uchwały nr 4 NZW z dnia 23.07.2010r. jest uprawniony do wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego do 30.06.2013r.