Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu.
8 sierpnia 2013
 06:13,

RB-W 20/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 7 sierpnia 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu poprzez dodanie art. 12 ust. 5 oraz art. 16 ust. 2 lit. k).
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 30 lipca 2013 r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z § 1 ust. 1 oraz ust. 2 uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19 czerwca 2013 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 15/2013 z dnia 19.06.2013 r.
Od dnia rejestracji powyższych zmian możliwe jest dokonanie zmian przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na jego zmianę, jeżeli uchwała
o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Emitenta wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
Emitent poniżej podaje treść dodanego do Statutu Artykułu 12.5 oraz Artykułu 16.2 lit k)

12.5 Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

k) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

Załącznik: