Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu
17 lutego 2014
 08:28,

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17 lutego 2014 r. na podstawie otrzymanego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach powziął informację o rejestracji w dniu 13.02.2014 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w dniu 13 lutego 2014 r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.01.2014 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 8/2014 z dnia 30.01.2014 r.

Z treści postanowienia wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta. Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 6 Sąd dokonał rejestracji zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 0,50 zł na 3,50 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji spółki z dotychczasowych 106.002.204 do 15.143.172 akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie. Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał wykreślenia ze Statusu Spółki postanowień § 8B oraz 8D Statutu Spółki.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 53.001.102,00 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony jeden tysiąc sto dwa złotych) i dzieli się na 15.143.172 (piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Emitent poniżej podaje treść zmienionego Artykułu 8 Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.001.102,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony jeden tysiąc sto dwa złote) i dzieli się na 15.143.172 (piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 15143172 o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

Emitent ponadto informuje, że ze względu na awarię serwera Centralnej Informacji KRS na dzień dzisiejszy odpisy KRS pobierane ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości nie odzwierciedlają treści postanowienia wydanego przez Sąd na wniosek Emitenta. Emitent informuje, że podjął niezbędne działania celem usunięcia niezgodności widniejących w KRS Spółki.

Załączniki: